fol. 47v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 47va

nite benedicti patris mei. versus autem pertinet ad secundum ad-
uentum. Qu i regis israel intende. qu i deducis .idest. qu i de
hoc mundo deducis     ioseph .idest. augmentatum in bono sicut
ouem .idest. simplices. Sequit ur  oratio excita   domine   corda  
5 nostra     et  cetera. de pr imo aduentu tantuest epistola   uero· de
ßecundo. Q uecumque   scr ipta   sunt et cetera. ut per patienciam et con -
solationem script ur arum spem habeamus. de ßecundo ad-
uentu inuitam ur  hic ad spem. ut que patim ur · leuia
fiant et ut patienciam habeam us  usque ad secundum aduentum.
10 p ost modum sequit ur  Responsorium quod pertinet· ad utrumque ad pr i -
mum quantu m ad istam particulamex   syon   species   deco -
ris   eius. ad secundum aduentum· quantum ad hanc
deus noster manifeste ueniet. versus ad pr imum
tantum. Congregate  o uos angeli illi sanctos ei us  .idest. pre -
15dicatores bonos qu i ordinant testamentum eius
nouum super sacr ificia .idest. super uet us  testamentum pr ius  enim est quod
animale. deinde est quod spirituale est. sicut dici t apostoluß. congre -
gate   et cetera. hoc in primitiua ecclesi a maxime boni pre -
* fuerunt dicatores* sunt ut paul us et alij. deinde sequit ur  alleluia
20Quod insolito mod o habet duos uersus et in hoc communicat cum pas-
cha. hoc autem fit ad inuendum quod de duplici aduentu
agit ur . pr ius enim de prim o cum dicitur. Letatus   sum  . Ante
primum aduentum xpisti desperabant homines de salu-
te. tunc uero letati sunt quando audierunt rumores
25quod fili us  dei fact us  est homo. tunc potuit tot us  mund us  dicere
letat us   sum. / Secundus uersus est de secundo aduentu stan -
tes erant pedes nostri in atr ijs .idest. affect us  nostri. Jam
enim jn spe et desiderio ibi sum us . sequit ur  evangeliu m   luce  qu i dicit
erunt   signa   in   sole   et   luna   et cetera. de secundo est tantum.
30Jbi enim ostendunt ur  signa que fient ante diem iudicíì
quando tot us  mundus ostendet turbatione sua iudi-
cium domini. et ibi habet ur . his autem fieri incipientib us  res-
picite et leuate capita uestra et cetera. hic notat ur  speß.
 offerenda  de pr imo aduentu. Communio  de u-
35tr oque. eodem mod o prorsus est in matutinis. / pr imum Responso-
rium est Jerusalem   cito   ueniet   salus   tua   quia     merore  
consumeris  . omnes enim plorabant tunc. Mod o est tempus ga-
udíì de pr imo aduentu. / et iterum ibi sunt duo uersus
sicut in alleluia. ad idem exprimendum. / pr im us  est israel
40si me audieris non erit in te deus recens. / et u-
tit ur  dominus uerbis moysi ut intelligat ur  quod ipsest
qu i in moyse loquebat ur . / aliquando etiam utit ur  uerbis salo-
monis ut sciam us  quod ipsest sapiencia de qua lo-
cut us  est salomon. Jstud responsorium sumptum est de miche-
45a et illud quod sequit ur  est de pr imo aduentu et loquit ur  ibi
de generatione xpisti e temporali et eterna. de temporali·
ibi bethleem   natus   est. de eterna· et egress us  
est     sicut   a   pr incipio   dierum  . de alijs responsorijs patet
/ Jn laudib us  pr ima antiphonest de ßecundo aduen -
50tu. ecce   in   nubib us   celi  . / pr imum responsorium in-
cipit ierusalem. et intr oit us  misse populus syon. et fit

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 47vb

statio in ecclesi a que dicitur ierusalem· a domino papa.  iii  dominica
 Sequit ur  de tercia dominica in qua similiter agit ur  de secundo ad-
uentu. vnde intr oit us  est de secundo aduentu. Gaude -
te   in   domino   semper et cetera. Apostolus enim non loquit ur  de pr imo ad-
5uentu cum dicit dominus prope est. sed de secundo cum dicit  vnde
inuitat ad gaudium spirituale per quod firmiter expe cta-
m us  gaudia secundi aduent us . vnde dicit Gaudete   in  
domino   et cetera. expe ctando secundum aduentum et repetit ga -
udete. quia gaudium spirituale facit nos dulciter
10sustinere omnia aspera mundi. ut nichil auellat nos
a spe eternorum. et ideo quia it a neccessariu m est gaudium spiritua-
le ita repetit ur . / vel propter gaudium de utr oque aduen -
tu quod habent sancti. hui us  gaudíì custos est modes-
tia. et ideo sequit ur Modestia   uestra  . hoc gaudium quod est
15pax mentis orat ecclesi a filijs suis in uersu cum dicit et  
pax   dei   que   exuperat   et     omnem   sensum et cetera. quia nullus homo
totum habet sensum hui us  pacis. Collecta est de pr imo
aduentu .scilicet. de aduentu in mentemAurem   tuam   quesumus
domine  epistola  uero de secundo. sic   nos   exi stimet   homo  . et
20sumit ur  de prim o ad corinthios .iiii. Sequit ur  itaque   nolite   ante  
tempus   iudicare. quia uenit qu i alluminabi t abscondita tenebrarum
quando .scilicet. libr i conscientiarum erunt aperti. in magno die iesra-
el. osee .i. Sequit ur  responsorium de secundo aduentu. Qu i   sedes  
super     cherubin   manifestare   coram   effraym  .idest. fruc-
25tificantem in bonis operib us et beniamin .idest. filium dextre
et manasse qui oblit us  est terrenorum. hoc fiet in iudi-
cio. versus est de prim o aduentu sed quod ducit ad secundumQu i  
regis   israel et cetera .idest. illum qu i in ui rtutib us  augmentat ur  Alleluia
de pr imo. excita potentiamevangeliu m  similiter de ìohanne. cum  
30 audisset   iohannes   in   uinculis   opera   xpisti   et cetera. Qu idam enim
de discipulis iohannis non credebant xpistum esse messiam pro -
missum in lege. vn de misit eos ad xpistum ut interro-
garent eum. tu es qu i uent ur us es an alium exspe ctam us .
qu a si ipse multo melius sciet uobis dicere qu a m ego. et
35dixit eis ihesuc ceci uident et cetera. quasi diceret uos estis ma-
gistri legis. hoc non ergo scitis quod dicitur in ysaie .xxxi. tunc
saliet sicut ceru us  claud us et aperiet ur  lingua mutorum
et loquit ur  de tempore messie. quasi dicat facta probant. Jn fine
commendat Johannem ibi Qu id   existis   in   deserto   et cetera. vt
40appareat testis qui testimonium perhibuit
de ipso omni exceptione maior. offerenda   est
de prim o aduentu.  communio     uero  de secundo.  Dicite   pu -
sillanimes   confortent ur  ad hoc ut sustineant
tr ibulationes et sic expectent cum fiducia secundum
45aduentum. / Jn matutinis primu m responsoriumecce   appare -
bit   dominus   super   nubem   candidam  .idest. super carnem que
erit candida per gloriam immortalitatis. ut ma-
li timeant jn secundo aduentu. / jn pr imo apparuit
super   nubem   leuem  .idest. carnem immunem a peccato.
50de apocalipsi sumit ur  istud responsorium vb i dicituvidi     nubem  
candidam  . versus de utr oque aduentu. Mani-
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 47v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_47v