fol. 42r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 42ra

Quid clamas ad me.  ur  exodi .xiiii. plus enim atendit cla-
morem cordis quam oris.  te  deum  laudam us
 Post lectiones et Responsoria dicim us  te deum laudam us et hoc alta
uoce vt notet ur  quod si bonis operib us  doctr ine sancte bene Responderi-
5m us  ad celestem laudem cum angelis perueniem us . Sequit ur  de
matutinis laudib us  quas sicut dixim us  alique ecclesi e diui-
dunt a noct ur nis. et hec dicuntur in mane quia tali hora sub-
mersit dominus egiptios saluauit hebr eos. hac igi tur hora
laudam us  deum ne in mari hui us  seculi cum egiptíìs submer -
10gam ur . sed ad similitudinem hebr eorum saluem ur . et quia tali
hora surrexit dominus vn de mane prim a sabbati surgens. dei filius.
et cetera. et quia tali hora ambulauit dominus super mare la-
udam us  igi tur et quia saluauit nos per suam resurrectio nem et ut su-
pr a mare hui us  seculi faciat nos ire sicco uestigio ad si-
15militudinem petr i. / Sunt autem .vque . psalmi vt notet ur  per
xrist i resurrectio nem  nostra resurrecti o fut ur a. et .vque . sensuum reparatio.
vel sunt .vque . psalmi propter .vque . stat us  ecclesi e. / Prim us  enim psalmus
est dominus regnauit. jn qu o laudat ur  deus qui fi rmauit orbem
terre in fide et resurrectio ne et ita hi c psalm us  pertinet ad regnum
20xrist i. / Secundus pertinet ad confessores vn de ib i habet ur  jntr oite portas ei us .
in confessione. et bene incipit a iubilo quia confessi o multum placet deo. / terci us
psalmus significat statum martirum qu i sitiunt ad dominum. vn de siti-
uit in te. anima. mea. et cetera. / et quia tota sitis nostra et intentio
debet esse in tr initate et ad tr initatem sequit ur  psalmus ub i notat ur
25tr initas .scilicet. deus misereat ur  ibi benedicat   nos   deus· pater
noster. fili us benedicat   nos   deus  · spirituc sanctus. et ideo uniunt ur  duo
psalmi .scilicet. psalmus sign ificans sitim et psalmus de tr initate.
/ Q u art us  psalmus sign i ficat statum antixrist i in cui us  tempore purgabunt ur  ius-
ti tamquam in camino ignis. non tamen urent ur . sed accipient
30ib i formam auri. vn de apocalipsis .i. vidi pedes xrist i similes aurical-
co. Jn hoc etiam psalmo non dicituGloria patr i quia ultim us  uers us  idem dici t
quod gloria patr i et filio. et. spiritui. sancto. / Sequit ur  qu int us  psalm us  in quo notat ur
ille stat us  quando .scilicet. p ost  mortem antixrist i conuertent ur  iudei et tunc
erit sene ct us  in misericordia uberi. / tunc tr iplex ordo iustorum
35laudabit deum in magna plenitudine .scilicet. coniugati
continentes et ui rgines cum alíìs quib us  debet ur  aure-
ola. / ideetiam non dicitur Gloria patr i p ost  benedicite quia distincte ib i to-
ta tr initas laudat ur  in creat ur is. / dicitur autem Gloria patr i p ost  lau-
date dominum de celis vt notet ur  quod per bonam operationem
40sociabim ur  angelis qu i incessanter laudant deum. Sed querit ur  quare
ecclesi a in matutinis laudib us  inuitat ad iubilandum cum ipsa
questio  non iubilet. / Querit ur  etiam quare duo psalmi .scilicet. deus deus meus cum
suo combinato .scilicet. deus misereat ur et laudate dominum de celis
solutio  incommutabiles manent. / Ad pr imum dicim us  quod officium quod dicitur in
45laudib us  resurrectio nem  domini significat que completa in capite xpist o
implenda est in membr is. ad notandum quod in parte est impleta non
dicitur iubil us  in fine antiphonarum. Maxime in illis psalmis

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 42rb

ub i fit mentio de resurrectio ne. / est enim iubil us  cant us  qu i concipit ur
spe glorie tamen quia adhu c implenda est resurrecti o in qu ib us dam anti-
phonis dicitur iubilus. / Jn tempore enim paschali in uersi-
culis et Responsoríìs et alleluia iubilam us  propter nostram resurrectio nem
5quam adhu c speram us . ne c adhu c expr imere plene possum us . quod
sign ificamus in iubilo per uocem non sign ificatiuam osten -
dentes nos sperare resurrectionem qu a m mod o non uide-
m us . ne c expr imere possum us . / Jn antiphonis autem non dicitur
iubilus propter resurrectionem domini que impleta est eodem
10mod o non dicitur iubilus in antiphonis matutinarum la-
udum in qu ib us  fit mentio de resurrectio ne domini ut in tr i b us  psalmis.
/ Jn antiphona qu arti psalmi non dicitur iubil us  quia nabucodono sor dum
iussisset tres puos poni in camino ignis uidit qu artum
cum eis .idest. xristu m eos consolantem. Qu i enim sunt in tr ibulatione hoc solum
15orant ne deficiant. et poti us  est loc us  timendi quam sperandi.
et propter hoc non dicitur iubilus. / Jn fine autem hui us  psalmi maxime
quia in tr ibulatione sanctorum non apparet gloria dei non dicitur iubilus.
/ Jn fine autem psalmi .scilicet. laudate dominum de celis dicitur iubil us
quia in hoc psalmo non fit mentio de resurrectio ne. sed spe glorie quam
20expe ctam us  ex qua est iubilus. / Ad aliu d dicim us  quod psalmi inuaria-
biles sunt híì .scilicet. deus deus meus cum suo combinato et laudate
dominum. de celis. quia sine fide tr initatis et desiderio ipsi us  que in duob us
psalmis unitis expr imunt ur et sine laude dei que per laudate
domin um  de celis intelligitur numqu a m debet esse xrist ian us . / pr im us  autem psalmus .scilicet.
25dominus regnauit quandoque mutat ur  in miserere mei deus ut in
.xal. et feríìs vt notet ur  quod per penitentiam ad gloriam resurrectio nis per -
ueniem us . psalm us  enim ille penitentialis est.
 Sequit ur  hyn us  p ost  psalmos et p ost  hymnum canticum zachari e et hoc est quod
apostolus dici t esse seruiendum deo in psalmis hymnis et canticis .idest.
30corde ore et opere. Sed ne fastidium se ingerat nobis sicut iu-
deis qu i fastidiebant manna vn de etiam deus inmisit in eos ser-
pentes ignitos qu i eos interficiebant precedit capitulum
.idest. lectio breuis sumpta a nouo uel a ueteri testamen to. pro -
uocans nos ad deuotionem que contr aria est fastidio. jllu d autem
35sacerdos dici t cui us  est officium excitare pigr os. p ost  hymnum sequit ur  za-
chari e canticum per quod notat ur  promissio. / Sed quia tardi sum us  ad
credendum promissionib us  precedit uersiculus alta uoce prolat us  ut nos
excitet ad credendum promissa dei. S ed cum dicitur illu d canticum offert ur
incensum vt notet ur  deuotio egrediens ab igne carita tis
40que debet esse in omni laude dei. / fum us  omnis in altum tendit per quod no-
tat ur  deuotio que sursum tendere debet. / prim o ci rca altare offert ur  in -
censum ut notet ur  canticum toto cordis affectu esse proferendum.
/ vel ne nobis accidat quod zachari e accidit qu i dum offerret incensum
apparuit ei angelus dicens quod ei nasceret ur  fili us  non credidit et
45ideo obmutuit. Jta cauendum est tib i quia nis i credas promissionib us
dei fies mut us  a laude dei.  de  oratione
 Sequit ur  oratio quia per orationem impetranda est promissio. sed ante orationem
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 42r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_42r