fol. 41r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 41ra

Jncipit  summa  magistri  Guillelmi  autisiodorensis  de officíìs  ecclesiasticis.

  J erusalem que sursum est mater nostra dicitur propter tr ia. / Sum us  enim
filij eius per doctr inam apostolorum et aliorum sanctorum qu i sunt ci-
ues illi us  ciuita tis. / Sum us  etiam filíì ei us  per intercessionem.
Jpsa enim intercedit pro nobis quod haberi potes t per illu d tercij regum .i.
5ubi dicitur quod bersabee que interpretat ur  pute us  sacietatis impetr a -
uit regnum filio suo salomoni. / Sum us  enim filij ei us
conformatione. ei enim dum uiuim us  conform ari debem us . quod
habet ur  per illu d exodi   .xxvi. ub i dici t dominus moysi. omnia fac secundum exemplar
quod tib i monstratum est in monte. Maxime autem conform ari debem us
10celesti ierusalem in laudando deum. vn de apocalipsis   .iiii. habet ur  quod animali-
a oculos undique habentia requ iem non habebant dicen -
tia. San ctusSanctusSanctus. et ceteraConform are igitur nos debem us  ei
laudando deum ad exemplu m ipsi us Q u ia uero non potest ecclesi a militans
imitari ecclesiam triumphantem plenarie propter hoc quod dicituGenesis   .iii.
15Jn sudore uult us  tui et cetera. et sapientie   .ix. corp us  quod corrumpit ur  ag-
gr auat animam. et ideo neccesse habet homo aliquando intendere eis que sunt
neccessaria corpori propter quod non potest incessanter laudare deum· facit quod
potest horis statutis laudando deum octies in die na turali secundum
quod hesdras instituit. Q u ater in die et quater in nocte. dauid et
20dicit Septies in die laudem dixi tib i. et iterum Media nocte surgebam
ad confitendum. nomini. tuo. domine. et hunc ordinem sequit ur  ecclesi aQuidam ita diuidunt
Media nocte canit ur  officium matutinale. matutine laudes
et .vi. alie de die. Missa oblatiest et non numerat ur  inter lau-
des. Alij uero ponunt noct ur nale officium et matutinas la-
25udes pro una laude. Et quia ecclesi a .vi. alias laudes de
die et missam ponunt pro una laude. Et quia ecclesi a hunc oc-
tonarium seruat· hoc officium sub octonario redac-
tum est a theologis determinandum.  de  officijs  in  generali
Primo autem de officíìs ecclesi e in generali dicen dum  est et p ost ea in
30  speciali quod in unaqu aque dominica sit officium. et in unaqu aque
sollempnitate. Secundo de personis quarum est celebrare
diuinum officium. / T ercio loco .scilicet. de ecclesi a materi ali et qu i libr i theo-
logie et quare determinatis temporib us  legant ur Dict ur ergo
de officíìs ecclesi asticis in generali· inchoabimus
35ab officio noct ur nali sic. Ecclesia sciens quod xristu c est alpha
et .omega. idest. pr incipium et finis apocalipsis .i. propter hoc a domino inci-
pit petens cum fiducia ut dominus aperiat ei os ad lau-
dandum deum digne dicens.  D omine   labia   mea   aperies
et finit in ipso cum dici t omnib us  completis deo gratias. Chor us  uero
40ad notan dum  armoniam non mutata person a Respondet dicens. et
os   meum   annuntiabit.   laudem.   tuam . / Est enim uera armonia ut
sit credentium cor unum et anima una. actuum   .iiii. et in tali
unitate laudet ur  deus. S ed quia contempt us  pharao surgit in
scandala ne subcumbat orat ecclesi a statim dicens. Deus   in  
45adiutorium   meum   intende. et Respondet chor us Domine   ad  
adiuuandum   me   festina. Jstis autem duob us  habitis
.scilicet. habita gratia per quam aperit ur  os et repulso diabo lo per auxi-

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 41rb

lium dei nichi l aliu d restat nis i laudare. vn de statim laudat dicens.
Gloria   pat r i   et   filio   et  .spiritui.   sancto. et cetera. et hi c uers us  simple x laus est de
et p ost  unumquemque psalmum dicitur. psalm us  enim qu i dicitur a psallin quod
est tangere bonam operationem significat. qua finita danda est
5gloria deo. quia pro omni bono opere laudand us  est deus. et   nunc   et  
semper . / est enim laus de omni opere bono. Sicut   erat  
in   pr incipi o  quando creauit celum et terram. Sicut enim ei us  soli us  est laus
de creatione celi et terre· Sic ei us  est soli us  de omni opere bono
et   nunc   et   semper et ceteraQ u ia uero non sufficit laudare
10deum nis i inuitem us  alios ad laudandum ut qu i audit dicat ue-
ni apocalipsi. et cortina cortinam tr ahat exodi .xx. Sequit ur
inuitatorium et etiam psalm us  inuitatori us  .scilicetvenite   exul -
tem us   domino  . et reddit ur  multiplex causa quare debem us  ex-
ultare et iubilare deo cum dicitur. Q uoniam   deus     magn us  
15 et cetera. ultima uero causa assignat ur  ne sim us  ingrati sicut
iudei fuerunt qu i propter suam ingr atitudinem et maliciam terram
promissionis non intr auerunt. vn de dicit ur Si   intr oibunt   in   requiem.
meam  . quasi. dicat. nonQ u ia iterum non sufficit laudare
nis i et corde laudem us · Sequit ur  hymn us . / est autem hymn us  la-
20us dei cum cantico. / Canticum uerest exultatio mentis habi-
ta de eternis in uocem prorumpens. / Et quia psalmi sunt
hymní vnde et psalterium dicitur liber hymnorum Jn qu ib us dam ecclesijs
non cantant ur ur hymni. S ed meli us  est ut dicant ur  quoniam non
omnis hymn us  est psalmuß. ut quando nichi l operando laudam us  deum.
25cum exultatione mentis propter quam laudem expr imendam cantat ur
hymn us . Qu ia iterum non sufficit laus cordis et oris nis i sequ at ur
op us  propter hoc sequunt ur  psalmi per quos significant ur  bona opera. vn de
dauid. Jn psalterio decacordo psallam tib i. Jn instr umento. enim.
sic dicto solebat dauid psallere ad signific a nd um  quod in psalterio
30spirituali .idest. spiritu uiuificato per fidem debem us  psallere deo
implendo .x. legis precepta. / S ed ante psalmum inchoat ur
antiphona quia a carita te est et incipit omne op us  meritorium.
Sed imperfecte dicitur. / Post psalmum tamen perfecte dicitur quia cari tas in uia
imperfecte habet ur . sed in patria perficiet ur  per bona opera. et p ost  bo-
35na opera que mod o fiunt ex carita te sic ut  dic it  ysaias . quod ignis est
mod o in syon et camin us  erit in ierusalem. / Jtem ab uno in-
choat ur  antiphona. et a plurib us  finit ur  ut notet ur  quod carit as incip it
ab uno .idest. a xristo et in membr is ei us  ab ipsconsummat ur . sicut
ipse dici t in evangeli o .  iohannis . Mandatum nouum do uobis et cetera. Significat
40autem antiphona. mentis iocunditatem. vnde psallite sapienter.
tunc enim iocunditas sapida est cum de deest. tunc sunt ma-
n us  sub pennis ezechielis .i. et prouerbiisBeat us  uir qu i inuenit
sapientiam et qu i affluit prudenti aQ u ia qu i habet iocunditatem mentis
in eternis de facili affluit prudentia bonis operib us
45quib us  sibi prouidet in fut ur o. / hec iocunditas augmentat ur  per
bonam operationem et ideo antiphona ante psalmum imperfecte dicitur post
psalmum perfecte. vn de dicit ur  antiphona  qu a si ante psalmum sonans. p ost  antiphona·
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 41r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_41r